Skip to Content
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

PERSBERICHT

De nasleep van de droogtes van de afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter, waardoor bij gebrek aan neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel daalden.

Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen.

Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart, waarop waterlopen worden ingedeeld als ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar of ecologisch minder kwetsbaar. Hoe kwetsbaarder de waterloop, hoe strenger de beschermingsmaatregelen zijn.

Zeer kwetsbare waterlopen worden bepaald op basis van de aanwezigheid van vissoorten zoals beekprik, rivierdonderpad en grote modderkruiper. Kwetsbare waterlopen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van kleine modderkruiper, serpeling, kopvoorn en kwabaal.

Het kader maakt ook een onderscheid naar type waterloop. Het is evident dat kleinere waterlopen met een beperkt debiet een grotere impact ondervinden van droogte dan grotere waterlopen.

Op basis van de indeling volgens ecologische kwetsbaarheid en type waterloop werden drempels (debiet of waterpeil) bepaald voor het instellen van captatieverboden.

De droogtecommissie stelt in haar advies van 19/05/2020 voor om een captatieverbod in te stellen volgens dit kader voor de beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte.

Op basis van dit advies en na de bespreking in het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen stelt wnd. gouverneur Didier Detollenaere via politiebesluit vanaf 21/05/2020 een captatieverbod in op onderstaande waterlopen. Het verbod geldt tot de opheffing ervan door een nieuw politiebesluit.

POV001 - Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. OS365)

POV002 - Stroomgebied van de bovenloop van de Bosbeek (waterloop nr. O386)

POV003 - Stroomgebied van de bovenlopen van de Beiaardbeek (waterloop nr. OS348)

POV004 - Stroomgebied van de bovenlopen van de Molenbeek Ronse (waterloop nr. OS385)

POV005 - Stroomgebied van de benedenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)

POV006 - Stroomgebied van de middenloop van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331)

POV007 - Stroomgebied van de bovenlopen van de Maarkebeek (waterloop nr. OS331) en de Pauwelsbeek (waterloop nr. OS337)

POV008 - Stroomgebied van de bovenloop van de Riedekensbeek (waterloop nr. OS315)

POV010 - Stroomgebied van de bovenlopen van de Zwalm

POV011 - Stroomgebied van de Molenbeek (waterloop nr. OS277)

POV012 - Stroomgebied van de Passemarebeek (waterloop nr. OS275)

POV013 - Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek-Kottembeek (waterloop nr. OS157)

POV014 - Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek/Terkleppebeek (waterloop nr. O5197)

POV015 - Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek/Parkbosbeek (waterloop nr. O5160)

POV017 - Stroomgebied van de Mark (waterloop nr. O5215)

POV018 - Stroomgebied van de Wolfsputbeek (waterloop nr. O5103)

POV020 - Stroomgebied van de Rietveldbeek (waterloop nr. OS197)

POV022 - Stroomgebied van de Sompelbeek (waterloop nr. OS130)

POV023 - Stroomgebied van de Voorstesloot (waterloop nr. OS108)

Story image

 

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor eigen vee dat buiten staat, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Het blijf belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet-essentiële toepassingen te vermijden.

 

 

 

 

 

Over Carina Van Cauter, Gouverneur van Oost-Vlaanderen

De gouverneur bevindt zich op een knooppunt van verschillende bestuurlijke richtingen: bottom up en top down. Ze vertegenwoordigt de federale en Vlaamse overheid in Oost-Vlaanderen. Daardoor is de gouverneur bemiddelaar en bruggenbouwer tussen de verschillende overheden in de provincie: de federale overheid, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en de lokale besturen

Carina Van Cauter, Gouverneur van Oost-Vlaanderen
Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent